§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Tabergsådalens kulturhus.

§ 2 Föreningens syfte

Föreningen, som är en ideell förening, har inom ramen för dessa stadgar till syfte att främja kulturell utveckling i Tabergsådalen genom att i enlighet med verksamhetsbeskrivningen driva Tabergsådalens kulturhus.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Norrahammar.

§ 4 Medlemskap

Fysisk person, familj, förening eller andra juridiska personer med intresse av kulturell utveckling och som stöder föreningens målsättning och betalar av styrelsen fastställd medlemsavgift kan av styrelsen godkännas som medlem.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet utifrån styrelsens förslag.

 

§ 6 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och verkställer årsmötets beslut samt ger riktlinjer och anvisningar i uppdrag till verksamhetsledaren. Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, verksamhetsledare och 2–3 ledamöter varav en ungdom under 18 år samt 2 suppleanter.

Valbar till styrelsen är medlem i föreningen som är aktiv i föreningen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot inträder suppleant i dennes ställe för tiden till dess att valberedningen hittat en ersättare.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Sammanträden kan ske digitalt.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och beslutar å dess vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen anställer verksamhetsledare och övrig personal. Styrelsen bereder verksamhetsplanen och ansvarar gentemot medlemsmötet för att verksamheten bedrivs i enlighet med densamma.

Styrelsen handhar föreningens ekonomiska angelägenheter och avger årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Ordföranden, kassören och verksamhetsledaren tecknar föreningens firma var och en för sig. Vilka ekonomiska befogenheter detta innebär beslutas av styrelsen.

§ 8 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast 5 veckor före ordinarie årsmöte.

§ 9 Revision

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en oberoende revisor. Revisorn ska senast tre veckor före ordinarie årsmöte avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Medlemmar äger yttrande-, förslags och rösträtt vid årsmöten. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar med e-post senast två månader före ordinarie årsmöte. Motioner ska vara styrelsen tillhanda skriftligen senast en månad före årsmötet. Samtliga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

              b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)                                   för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

 • Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Medlemsavgifter.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 • Val av föreningens ordförande, kassör och sekreterare för en tvåårsperiod.
 • Val av styrelseledamöterna för en ettårsperiod.
 • Val av styrelsesuppleanter för en ettårsperiod.
 • Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 • Övriga frågor.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 2/5 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Kallelse till extra årsmöte ska mailas alla medlemmar senast 14 dagar före utsatt datum.

§ 12 Rösträtt

Vid medlemsmöte har varje medlemskap en röst. Rösträtten kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Minst ett av dessa ska vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem som brutit mot stadgarna eller på annat sätt motarbetat föreningen och dess målsättning kan uteslutas av styrelsen. För uteslutning krävs majoritet med två tredjedelar i styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörda medlemmen inom 7 dagar efter beslutet.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 17 Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie, med två tredjedelars majoritet. Vid upplösning ska ej förbrukade ekonomiska medel som föreningen mottagit för att driva sin verksamhet återbetalas. Föreningens övriga tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte, alternativt till välgörande ändamål. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.